Klimatizace, topení a chlazení, TZB

Zelené dotace krok za krokem s CIUR a.s.

UPOZORNĚNÍ: Tento dotační program byl již ukončen. Aktuální dotační program je Nová zelená úsporám.

1. Kontaktní formulář

2. Návštěva technika na místě realizace, technologický průzkum, zaměření, předběžná kalkulace. Vše ZDARMA! Předání podkladů k základnímu výpočtu

3. Předběžná energetická studie

4. Možnost úvěru nebo SPECIÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAM CIUR a.s.

5. Vyplnění dokumentů nutných pro žádost

6. Odborný energetický posudek, krycí list

7. Projektová dokumentace

8. Odevzdání dokumentů na pobočce SFŽP nebo banky

9. Realizace projektu

10. Závěrečné doplnění dokumentů, podpis smlouvy, vyplacení dotace

+ Informace na závěr

1. Vyplňte kontaktní formulář umístěný pod tímto odstavcem a odešlete nám jej. Naši odborníci vás budou co nejdříve zpět kontaktovat s potvrzením obdržení vaší žádosti a doporučí vám nejbližšího zástupce – aplikační firmu.

Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo popisné:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:


Údaje o objektu na který bude žádáno o dotaci:
Adresa objektu:
Rodinný dům:
Obytný dům:

Další údaje o objektu:
Pro orientační výpočet ceny díla a stanovení výše dotace, kterou by jste měli získat je potřeba vyplnit také následující údaje:
Počet podlaží domu:
Celková podlahová plocha domu: [m2]:
Celková plocha fasády (hrubá plocha včetně otvorů) [m2]:
Celková plocha oken a dveří na fasádě [m2]:

 Oblast ve které bude žádáno o dotaci: 
Zateplení domu:

 Text vzkazu či dotazu k dotaci či projektu Zelená úsporám: 

2. Technik z aplikační firmy vás zdarma na místě realizace navštíví, zdarma provede technologický průzkum možností realizace, popřípadě provede zaměření, vše vysvětlí, poradí a provede předběžné ocenění akce.

Na první schůzku s aplikační firmou si připravte veškerou dostupnou technickou a projektovou dokumentaci k vašemu domu. Nejdůležitější jsou stavební výkresy (půdorysy všech podlaží, rozměry a typy oken, řez objektem), situace (orientace ke světovým stranám), detaily s ohledem na skladbu (stěny, střechy – popis jednotlivých vrstev a jejich tloušťka), počet bytů, obyvatel, jaké místnosti se vytápějí, zdroj tepla na vytápění (typ, výkon), způsob přípravy teplé vody a další vybavení (rekuperace, sluneční kolektory atd.). Tyto podklady jsou nutné pro zpracování předběžné energetické studie.

3. Po zpracování dostupné dokumentace vypracujeme předběžnou energetickou studii spolu se základními tepelně technickými výpočty a předpokládanou výší dotace. Vypracování těchto výpočtů je podmíněno uhrazením vratné zálohy ve výši 500,- Kč s DPH. Tato částka vám bude po dokončení realizace opět odečtena v plné výši z celkových nákladů. Znamená to tedy, že tato předběžná energetická studie je u nás v případě použití tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS ZDARMA.

4. Pokud budete se základním technickým návrhem souhlasit a budete mít k dispozici vykalkulované finanční prostředky, můžeme přistoupit k vypracování samotné žádosti o dotace, odborného energetického posudku a projektové dokumentace. Pokud vykalkulované finanční prostředky k dispozici mít nebudete, zařídíme vám u partnerské banky úvěr.

Pokud pro vás celkové náklady na realizaci budou příliš vysoké a nebudete mít zájem o úvěr, můžete využít SPECIÁLNÍHO DOTAČNÍHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI CIUR a.s.! Získáte slevu na zateplení vašeho domu ve výši 10% ihned a bez papírování!

5.

a) Společně s našim zástupcem – aplikační firmou vyplníte žádost o dotaci (2 vyhotovení).

b) Našemu zástupci – aplikační firmě také předáte list vlastnictví k nemovitosti (ten vám vydá například místní katastr nemovitostí nebo ho můžete získat přes systém Czech POINT). Musí jít o originál nebo ověřenou kopii. List vlastnictví nesmí být v den podání žádosti starší než 3 měsíce.

c) Pokud nejste jediným vlastníkem nemovitosti, předáte našemu zástupci také vyplněný formulář souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti s ověřenými podpisy.

Veškeré tyto dokumenty vám předají naši regionální zástupci nebo si je můžete stáhnout na stránkách projektu Zelená úsporám.

6. Vypracování odborného energetického posudku můžete zadat vlastnímu odborníkovi (vybírat můžete například ze seznamu České komory autorizovaných inženýrů a techniků) nebo vám ho vypracují odborníci naší společnosti. V případě, že o vypracování odborného energetické posudku požádáte naši společnost, vyplníte u našeho zástupce – aplikační firmy jednoduchou smlouvu o dílo.

Tento odborný energetický posudek obsahuje podrobné posouzení tepelně technických vlastností budovy (dle normy ČSN 73 0540) a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle příslušné technické normy. Spolu s tímto posudkem pro vás také vyplníme krycí list technických parametrů. Tento dokument je nedílnou součástí žádosti a popisují se v něm provedené technické úpravy a vlastnosti domu před a po úpravách. Dále se v tomto dokumentu vypisují použité technologie a odborný dodavatel, který montáž výrobku provede.

Cena za vypracování odborného energetického posudku a vyplnění krycího listu společností CIUR a.s. je 8.500,- Kč bez DPH 19%. V rámci dotace od SFŽP vám bude cena za vypracování odborného energetického posudku na základě žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření vrácena (až do částky 10.000,- Kč na RD respektive 15.000,- Kč na BD).

7. Vypracování potřebné projektové dokumentace můžete zadat vlastnímu odborníkovi (vybírat můžete například ze seznamu České komory autorizovaných inženýrů a techniků) nebo vám ho vypracují odborníci naší společnosti. V případě, že o vypracování projektové dokumentace požádáte naši společnost, vyplníte u našeho zástupce – aplikační firmy jednoduchou smlouvu o dílo.

Projektová dokumentace (vyžadovány 2 vyhotovení) vytvořená pro potřeby dotačního programu Zelená úsporám mnohdy stačí i pro řízení se stavebním úřadem (úřady k jednotlivým akcím přistupují velmi individuálně). Součástí projektové dokumentace je také technická zpráva, která také ve většině případů stačí pro stavební řízení.

Cena za vypracování projektové dokumentace a technické zprávy je v rozmezí 8.000,- až 12.000,- Kč bez DPH 19%. Velmi záleží na kvalitě předložených technických podkladů. Pokud by pro potřeby stavebního úřadu bylo nutné vypracovat podrobnou technickou zprávu, je nutné počítat s dalšími náklady ve výši cca 2.000,- až 3.000,- bez DPH. V rámci dotace od SFŽP vám bude cena za vypracování projektu na základě žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření vrácena (až do částky 10.000,- Kč a RD respektive 2.000,- Kč na byt. jednotku).

8. Vyplněnou žádost se všemi přílohami odevzdáte spolu s naším zástupcem – aplikační firmou na nejbližší pobočku SFŽP nebo banky (Česká spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB, Hypoteční banka, Komerční banka, LBBW Bank CZ, Modrá pyramida stavební spořitelna, Poštovní spořitelna, UniCredit Bank ČR). Zde bude žádost prověřena a potvrzena. Zhruba do dvou měsíců obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory. Vyrozumění bude obsahovat přidělené číslo žádosti a vyčíslení maximální dotace.

9. Po potvrzení žádosti bude dotace u SFŽP rezervována a zbývá už jen dokončit samotný projekt. Na dokončení máme v případě zateplení lhůtu 18 měsíců, při stavbě pasivního domu 24 měsíců a 6 měsíců při výměně zdroje pro vytápění či ohřev vody.

10. Veškeré faktury (nebo další potvrzení o zaplacení) o provedených pracích je potřebné si schovávat. Tyto faktury spolu s položkovým rozpočtem, dokladem o jejich zaplacení a dokladem o dokončení stavby (kopie kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu) po dokončení realizace předložíte s naším zástupcem opět na pracovišti dané banky.

Po realizaci opatření je vyplňována závěrečná část žádosti týkající se vyplňovaného čísla bankovního účtu. Pro uváděný účet budete potřebovat doložku, že jste majitelem uvedeného účtu (výpis z účtu nebo smlouva o vedení účtu).

Vyplňované skutečné investiční náklady je celková suma peněz, kterou jste zaplatili za provedená opatření. Částka musí souhlasit se součtem započitatelných položek na fakturách.

Pracovník SFŽP nebo banky tyto předložené dokumenty zkontroluje. Poté následuje podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Do 1 mesíce by měla být finanční částka převedena na v žádosti uvedené číslo účtu.

Informace na závěr:

- Více informací o dotačním programu „Zelená úsporám“ vám sdělí pracovníci informační linky SFŽP na telefonním čísle 800 260 500, zaměstnanci informačního centra Ministerstva životního prostředí na telefonech 267 122 302, 267 122 358, 267 122 05 nebo konkrétní dotazy zodpoví naši odborníci na telefonním čísle 326 901 411.

- Nejčastější otázky a odpovědi naleznete na oficiálních stránkách programu.

- Orientačně si můžete provést výpočet dotace pro zateplení.

- Dokumenty týkající se programu vám na požádání vytisknou naši regionální zástupci, sami si je můžete stáhnout pod tímto odkazem.

- Seznam poboček fondu a bank pro příjem žádostí najdete na oficiálních stránkách „Zelená úsporám“.

Články

V tomto modulu jsou dostupné následující volby...

Kategorie

Články jsou roztříděny do kategorií...

Novinky

Veškeré dění u nás můžete sledovat zde...


Prohlášení společnosti CIUR a.s. k nouzovému stavu

16.03.2020
vyhlášeného dne 12.3.2020 v České republice Společnost CIUR a.s. prohlašuje, že v následujících dnech se pracuje v areálu společnosti b ...


Dočasné přemístění vjezdu do areálu firmy

19.08.2019
Vážení obchodní partneři, vzhledem k pokračujícím pracím na rekonstrukci ulice Pražská jsme nuceni přistoupit k dočasnému uzavření půvo ...


Pozvánka na semináře, veletrhy a výstavy v roce 2019

07.01.2019
Výstavy: FOR ARCH 17. až 21. září 2019, PVA EXPO PRAHA v Letňanech volná vstupenka na veletrh Uplynulé události: Více informací a fotky ...

Více novinek...