Klimatizace, topení a chlazení, TZB

Základní informace o programu Zelená úsporám

UPOZORNĚNÍ: Tento dotační program byl již ukončen. Aktuální dotační program je Nová zelená úsporám.

1. Mohu žádat o dotaci v rámci programu Zelená úsporám?

2. Kdy mohu žádat o dotaci?

3. Na co všechno mohu požádat o dotaci?

4. Jak vysokou dotaci mohu získat?

1. Mohu žádat o dotaci v rámci programu Zelená úsporám?

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie. Výjimku mezi panelovými domy mají budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie - ty mohou žádat o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Typy žadatelů:

 • fyzické osoby,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby

2. Kdy mohu žádat o dotaci?

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu 1. 4. 2009 do 31. 12. 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Podpora pro zpracování projektů a výpočtů je poskytována do odvolání. Podmínkou pro získání dotace je dokončení realizace po 1. 4. 2009 u obytných domů (respektive po 1. 9. 2009 u panelových domů). V případě budov veřejného sektoru lze žádat v období 19. 7. - 31. 8. 2010.

3. Na co všechno mohu požádat o dotaci?

Program Zelená úsporám je primárně určen pro rodinné a bytové domy. Od 10. 6. 2010 jsou do programu zahrnuty také budovy veřejného sektoru (školy, školky, domovy důchodců, nemocnice, městské úřady, atd.)

Oblast A: Úspora energie na vytápění

První jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov, přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení celkové či pouze částečné (dílčí).

V případě dílčího zateplení budovy je základní podmínkou dosažení 20% úspory energie na vytápění. Realizováno přitom musí být alespoň jedno z předepsaných opatření. Jednat se může o výměnu nebo úpravu oken, zateplení některé z částí domu atd. Při dosažení 30% úspor je dotace 850 Kč/m2 pro rodinné domy a 600 Kč/m2 pro domy bytové.

U celkového zateplení musí investor snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění o 40 % a zároveň dosáhnout hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, a sice 40 kWh/m2 resp. 30 kWh/m2, bude přidělená dotace vyšší. Konkrétně 2200 Kč/m2 u rodinných domů nebo 1500Kč/m2 u domů bytových.

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Druhou oblastí je nová výstavba rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu. Podpora v této oblasti se vztahuje na stavby zkolaudované po 1. dubnu 2009. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů.Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku (150 000 Kč)

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Poslední oblast zahrnuje podporu při výměně stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla vybraných technologií a instalaci solárních kolektorů k ohřevu teplé vody (přitápění v RD a BD). Podporovány jsou i instalace zařízení v novostavbách (stejná částka).

Výměna neekologického zdroje vytápění: nutné je ohlídat předepsanou účinnost zdroje a emisní parametry. Nejvyšší dotovanou částku (95 000 Kč) lze získat při instalaci kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Nižší částku (80 000 Kč) získáte při instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží. Pokud instalovaný kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva nebude vybaven akumulační nádrží, získáte částku 50 000 Kč.

Dotace na tepelné čerpadlo: zde je hlavním kritériem dosažení předepsaného topného faktoru. Míněna je výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě. Podporovány jsou technologie země-voda, voda-voda (75 000 Kč / RD nebo 20 000 Kč / bytovou jednotku) a vzduch-voda (50 000 Kč / RD nebo 15 000 Kč / bytovou jednotku).

U solárních kolektorů je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení minimálního ročního solárního zisku z jedné instalace 1500 kWh. Podporovány jsou instalace solárních panelů k ohřevu vody a přitápění (80 000 Kč / RD nebo 35 000 Kč / bytovou jednotku) nebo jen k ohřevu vody (55 000 Kč / RD nebo 25 000 Kč / bytovou jednotku).

Oblast D: Dotační bonus

Provede-li žadatel vybranou kombinaci opatření (například celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění) získá dotační bonus 20 000 Kč u RD nebo 50 000 Kč u BD. Podmínkou získání bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Dotace na energetické hodnocení a projektovou dokumentaci:

Příspěvek je také možné získat na hodnocení tepelně technických vlastností (součinitel U, měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby) a zpracování projektu. Například v oblasti A – zateplení obytných budov můžete u RD získat 20 000 Kč a v oblasti B – výstavba pasivních obytných budov můžete získat 40 000 Kč.

4. Jak vysokou dotaci mohu získat?

 

       

 

  Články

  V tomto modulu jsou dostupné následující volby...

  Kategorie

  Články jsou roztříděny do kategorií...

  Novinky

  Veškeré dění u nás můžete sledovat zde...


  Prohlášení společnosti CIUR a.s. k nouzovému stavu

  16.03.2020
  vyhlášeného dne 12.3.2020 v České republice Společnost CIUR a.s. prohlašuje, že v následujících dnech se pracuje v areálu společnosti b ...


  Dočasné přemístění vjezdu do areálu firmy

  19.08.2019
  Vážení obchodní partneři, vzhledem k pokračujícím pracím na rekonstrukci ulice Pražská jsme nuceni přistoupit k dočasnému uzavření půvo ...


  Pozvánka na semináře, veletrhy a výstavy v roce 2019

  07.01.2019
  Výstavy: FOR ARCH 17. až 21. září 2019, PVA EXPO PRAHA v Letňanech volná vstupenka na veletrh Uplynulé události: Více informací a fotky ...

  Více novinek...